SÉANCE 25 COURS DE DIOULA

1. LÉÇON 25 : KALANSEN MUGAN NI LOORUNAN

1.1. RUBRIQUE DIALOGUE

 • Baro tan ni naaninan/Thème 14 : n’a ya denbaya bɛ maki la

Lɔgɔfɛ kɔfɛ, Coulibaly n’a ya denbaya taga la maki la. Coulibaly, Alexia ni Markus bena domuni ni minfen kula nɛnɛn.

(Arrivés au maki : O senin maki la)

 • A ni sɔgɔma

 • N b’a, a danse. Sigiyɔrɔ be yi

 • Hakɛto, kɔngɔ bɛ an na. Domuni bɛ feere yan wa?

 • ɔn-hɔn, domuni bɛ yan. Nka a b’a fɛ ka mun domun?

 • Malo ni tigadɛgɛnan

 • Heeee, n balenmancɛ. Ile fana, malo ni tigadɛgɛnan tɛ sɔrɔ yan dɛh ! Yan ye maki le ye. Nanmanfenw tɛ feere yan

 • O tuman na, alugu bɛ domunisugu jumɛn le feere yan ?

 • Yan ye maki ye, sisɛsogo jɛninin ni cɛkɛ bɛ sɔrɔ walima jɛgɛ jɛninin

 • Ayiwa, an bena o sisɛsogo ni jɛgɛ domun

 • Ka nan ni jɛgɛ joli ye?

 • Alexia, Markus, alugu bɛ mun fɛ ?

 • (Alexia) Ne bena sisɛsogo ta nka Markus b’ɛ jɛgɛ le fɛ

 • N tericɛ, nan ni sisɛsogo yiranni ni jɛgɛ kelen ye

 • Sisɛ kelen ye kɛmɛ seegi nka jɛgɛ ye kɛmɛ naani

 • A ka nyi, i be se ka nan n’o ye

 • Cɛkɛ do, a bɛ siri joli fɛ?

 • Cɛkɛ ye mun ye?

 • A kuman tɛ fɔ, a ye an nɛnɛn ka a filɛ dɔrɔn. A ka nyi ni sogosugu bɛɛ ye

 • Siri saba bena an bɔ

 • A ya domuni filɛ. Ala ye a suman a kɔnɔ

 • Amina

(Après avoir pris le repas : o tlanin domunin na)

 • N balenmancɛ, cɛkɛ ka di dɛh. An tun ma degi (deli) ka a domun fɔlɔ. An bena dɔ san ka taga ni a ye Canada

 • N’i b’a fɛ ka cɛkɛ san, n bena cɛkɛ feereyɔɔrɔ nyuman dɔ yira i la

 • O bena diya n ye kosɔbɛ. Dɔrɔ jumɛn bɛ sɔrɔ yan?

 • Ginɛsi, bofor, dorogba…Dɔrɔ sugu caman bɛ yan

 • Dorogba wa? Balɔntanna dorogba ya dɔrɔ fana bɛ feere wa ?

 • A ya dɔrɔ tɛ dɛh. Kɔdiwarikaw le ka a tɔgɔ di dɔɔrɔ tɔgɔ ma sabu a k’a pibilisite kɛ telebizɔn na

 • N ka a famu sisan. Ayiwa dorogba saba di an man

 • Dorogba saba bɛ bɛn kɛmɛ naani ma

Après avoir bu: o tlanin dɔrɔmin na

 • A bɛɛ kɛla joli ?

 • Waga kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ

 • Waga fila minan. Wariminsɛn ye i ta ye

 • A ni ce. An bena segi yan lon jumɛn?

 • N ma la a la ni an bena segi yan. An tagayɔrɔ ka ca. Nka bena i ya telefɔni nimero ta

 • I bɛ se ka n wele 08892439 kan. An bɛ ni Ala sɔn na

 • An bɛ n balenmancɛ

2. LA FORMULE GRAMMATICALE DU JOUR

Des phrases construites avec « bɛ/tɛ » qui expriment un constat, une remarque ou une interdiction. En espérant que ces quelques exemples permettront de mieux appréhender les éventuelles nuances.

 • Ji bɛ feere yan ne

 • Jabibi bɛ sɔrɔ Bouake lɔgɔfɛba la

 • Nanmanfen tɛ feere maki la

 • Dɔrɔ bɛ min lu nin kɔnɔ lon bɛɛ

 • Mobili tɛ timin sira nin kan

 • Samara tɛ don misiri kɔnɔ abada

 • Ba nin jɛgɛ tɛ domun

 • Cɛkɛ tɛ sɔrɔ Canada

 • Sirikɛrɛti tɛ feere yan

 • Nyɛgɛnɛn tɛ kɛ yan dɛh

3. DIVERS

Discussions autour des éventuelles préoccupations de l’apprenant à propos des précédents cours ou de situations de communication qu’il souhaite mieux comprendre. Toutes les questions sont les bienvenues.