Cours de perfectionnement 1

1. Exercices

1.1. Exercice 1 : Certaines phrases sont incorrectes d’un point de vue syntaxique, sémantique ou logique. Proposez les formes correctes.

 • Ɲiningaliw

  1. N tun ka maro domun sini

  2. A ka taga lɔgɔfɛ la sɔgɔma

  3. I ma baranda domun na

  4. I dencɛ ka kan tɛ nan sini sɔgɔma jonan

  5. Mariyamu bɛ se julakan fɔ

  6. N ka di baranda ye

  7. N ye n facɛ ya bon kɔnɔ

  8. I tɔgɔ ye di Madu walima Musa

  9. Jɔn mobili bɛ kɛnɛ ma

  10. I ya dugu bɛ jan Paris la

  11. N kɔngɔ bɛ n na bi, n bena malo ni tigadɛgɛnan domun

  12. A ya muso ya jugu, a tɛ mɔgɔ bonyan

  13. Nin Samara sɔngɔ ka bon

  14. Kelly mobili cɛ ka nyi

  15. Fangatan le, a bɛ se ka feerefen ninugu bɛɛ san

  16. N bɛ minlɔgɔ la kojugu, n ka kan ka lemuruji min sisan sisan

  17. Foyi bɛ daga kɔnɔ, i bɛ se ka tobili kɛ a kɔnɔ

  18. A tun bena kuman na bon kɔnɔ

  19. N ka n ya baarakɛden wele sabu n bɛ se ka baara kɛ n yɛrɛ ye

  20. Lon bɛɛ, Samira tɛ taga la a ya baarakɛyɔrɔ la Cocody

Jabiliw
 1. N bena maro domun sini

 2. A tagala lɔgɔfɛ la sɔgɔma

 3. I be baranda domun na

 4. I ka kan ka nan sini sɔgɔman jonan

 5. Mariyamu bɛ se ka julakan fɔ

 6. Baranda ka di n ye

 7. N bɛ n facɛ ya bon kɔnɔ

 8. I tɔgɔ ye di Madu walima Musa

  • I tɔgɔ be di…​

  • I tɔgɔ ko di…​

  • I tɔgɔ…​

 9. Jɔn ya mobili bɛ kɛnɛ ma

 10. I ya dugu ka jan Paris la

 11. Kɔngɔ bɛ n na bi, ne bena malo ni tigadɛgɛnan domun

 12. A muso ka jugu, a tɛ mɔgɔ bonyan

 13. Samara nin sɔngɔ ka ca.

 14. Kelly ya mogili cɛ ka ɲi.

 15. Fangatan le, a tɛ se ka feerefen ninugu bɛɛ san.

 16. Minlɔgɔ bɛ n na kojugu, n ka kan ka lemuruji min sisan sisan

 17. Foyi tɛ daga kɔnɔ, i bɛ se ka tobili kɛ a kɔnɔ

 18. A tun kuman bon kɔnɔ

  • A kuman na bon kɔnɔ

 19. N ka n ya baarakɛden wele sabu n tɛ se ka kaara ke a yɛrɛ ye

 20. Lon bɛɛ, Samira bɛ taga a ya baarakɛyɔrɔ la Cocody

1.2. Exercice 2 : Traduire les phrases suivantes

 • Ɲiningaliw

  1. I kana jigi n na, n se ko tɛ

  2. I hakili to n denw la, n be taga lɔgɔfɛ la

  3. An tena se ka ɲɔgɔn ye bi, n ɲangbanin bɛ

  4. I facɛ bɛ mini? A be sɔrɔ a bɛ baarakɛyɔrɔ la

  5. I yɛrɛ kɔrɔsi muru la, a da ka di

  6. N tɛ a ya wayasi kala man

  7. I kana a dari, a jo tɛ!

  8. N bamuso ɲanafin bɛ n na kojugu

  9. N ya mɔntɔrɔ bɛ jɔn bolo? A bɛ sɔrɔ i muso bolo

  10. I janto i yɛrɛ la, banan juguw caya la dugubaw la

Jabiliw
 1. Ne m’en veut pas, c’est pas de ma faute

 2. Surveille mes enfants, je vais au marché

 3. Nous ne pouvons pas nous voir aujourd’hui, je suis occupé

 4. Ou est ton père ? Il est probablement au travail

 5. Fais attention au couteau, il est tranchant

 6. Je ne suis pas au courant de ton voyage

 7. Ne lui demandes pas pardon, il n’a pas raison

 8. J’ai beaucoup la nostalgie de mère

 9. Qui a ma montre ? Elle est probablement avec ta mère

 10. Fais attention à toi. Il a beaucoup de maladies mauvaises dans la ville