Bana dugo kɔnɔ

Par Boyd Kelly |

Baro

Salim :

I ni sɔgɔma!

Binta :

N’se. hɛrɛ sila ?

Salim :

Hɛrɛ dɔrɔn.

Binta :

I ka kɛnɛ wa ?

Salim :

Ɔh-hɔn, n’ka kɛnɛ kosɔbɛ.

Binta :

O ye hɛrɛba ye. Dɔ di sɔgɔma.

Salim :

Juguman tɛ yen. N nan na i non fɛ. An bɛ taa ɲɔgɔnye kɛ dɔtɔrɔso la.

Binta :

Mu le bɛ ye tuguni ? Dugu ɲamɔgɔw ko ko bana caya la dugu kɔnɔ.

Binta :

Akɔni ! Sumaya, ɲan dimi, furu dimi, ni denmisɛnw ya kɔnɔ bori caya la.

Salim :

Ɔn-hɔn, i ka famu. Dɔtɔrɔw bɛna dɔ fɔ an ɲanan.

Binta :

I lɔ dɔɔni. N’bena n’cɛ wele.

Tableau 1. Vocabulaire
hɛrɛ

paix

hɛrɛba

grande paix

ɲɔgɔnye

réunion

tuguni

encore

Madu ka ya dereke feere tuguni.

ɲamɔgɔ

chef

ɲamɔgɔw

chefs

banan

maladie

Banan tɛ mɔgɔ teri ye.

caya la

devenu nombreux.

akoni!

en tout cas!

famu

comprendre

famuli

compréhension

N ma i ya kuma famu.

dɔ fɔ

dire quelque chose.

i ka dɔ fɔ wa?

attendre